Navigácia

Profil školy História školy Školský vzdelávací program Vybavenie školy Ako učíme? TVVP O škole

O škole

Profil školy

 • Výučba v malom priateľskom kolektíve – kde podporujeme a prehlbujeme prirodzený záujem žiakov o nové poznatky primeranými formami, postupmi a neustálou láskavou motiváciou.
 • Formovanie ľudskosti u žiakov – učíme žiakov objektívne hodnotiť seba aj iných, vedieme ich k zodpovednosti, práci a zdravému životu, dbáme na spoluprácu školy a rodiny.
 • Výchovno-vzdelávací proces prebieha pod vedením učiteľov, vychovávateľa, špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa podľa stanovených učebných osnov, žiaci majú na výber tri krúžky – športový, hudobno-tanečný, Aj.
 • kladieme dôraz na výučbu cudzieho jazyka už od 1.ročníka hravou formou, IT zručnosti od 1.ročníka, podporujeme nadaných žiakov rovnako ako aj žiakov so špeciálnymi potrebami, poskytujeme nadpriemerne individuálny prístup k žiakom.
 • Škola má3 úhľadné triedy, ktoré prešli bohatou modernizáciou : interaktívne tabule, dataprojektory, wifi s internetom, klasické tabule, keramické tabule, ďalej počítačovú učebňu, prírodovednú učebňu, dve telocvične vybavené športovým náčiním, basketbalové koše, futbalové brány, pingpongové stoly, dva školské dvory, prírodnú plochu s ihriskom, jedáleň.
 • Veľká výhoda školy -  domáce prostredie deťom najbližšie, známe priestory vďaka spolupráci ZŠ a MŠ, žiadne dochádzanie,  kľudné prostredie blízko prírody, málo žiakov, rodinný prístup, žiadna kriminalita a násilie, bezplatné vzdelávanie, minimálne náklady na ŠKD a obedy, možnosť vidieť svoje deti na programoch a spoločných akciách...
 • Dôraz kladieme na športové činnosti žiakov + turnaje pre rodičov, na environmentálnu výchovu + pracovné činnosti s ňou súvisiace – pestovanie, sadenie, starostlivosť o kvety, stromy...., na prehlbovanie úcty k národným tradíciám – pravidelné kultúrne programy : Úcta k starším, Vianoce, Deň matiek, prijímanie prvákov, rozlúčka so štvrtákmi, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Karneval, Deň detí.....
 • Mimovzdelávacie aktivity na škole : prírodovedné exkurzie, pravidelné aktivity s MŠ, kultúrne programy a vystúpenia, sezónne činnosti , výlety mimo obce, návšteva jazdeckej školy, návšteva dopravného ihriska, koncoročný výlet, úzka spolupráca s ľuďmi z obce : pestovatelia, chovatelia, lesníci, včelári....a mnoho iného.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Trebeľovce
  Základná škola Trebeľovce 21
 • 047/4398736

Fotogaléria