Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Anj
Dopravná výchova DOV
Etická výchova EtV
Hudobná výchova HuV
Hudobno-pohybová výchova Hpv
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova Infv
Matematika Mat
Náboženská výchova NbV
Pracovná výchova Prv
Pracovné vyučovanie PrV
Prírodoveda Pri
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova Rgzvv
Rozvíjanie komunikačných schopností Rks
Slovenský jazyk a literatúra SjL
Správanie Spr
Telesná výchova TeV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda Vla
Výtvarná výchova VýV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv Zvazmp

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Trebeľovce
    Základná škola Trebeľovce 21
  • 047/4398736

Fotogaléria