Navigácia

Materská škola Trebeľovce

MŠ Trebeľovce

Kontakt:

 

Meno: Materská škola Trebeľovce – obec

Adresa: Materská škola Trebeľovce – obec č. 110,985 31 Rapovce

T.č. 047/43987023

Email: mstrebelovce@zoznam.sk

 

Učiteľky: riaditeľka MŠ Eva Káková

učiteľka MŠ Martina Albíniová

 

 

 

Hlavná stránka: foto tried a budovy MŠ

 

O škole:

 • MŠ sa nachádza v prírodnom prostredí obce Trebeľovce

 • poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov,a deťom s odloženou školskou dochádzkou

 • prevádzka MŠ je od 7,00 do 16,00 hod.

 • Budova má v prednej časti prezliekáreň,hygienické zariadenie,riaditeľňu,herňu,spálňu a v zadnej časti sa nachádza jedáleň kuchyňa,sklady pod nimi sú pivničné priestory a kotolňa

 • našim strategickým cieľom je u detí vytváranie enviromentálneho myslenia,cítenia,vzťah k životnému prostrediu na základe praktických činností,experimentovania a zážitkového učenia,aby deti získavali poznatky vlastným pričinením

   

Oznamy:

 

  • zápis detí do MŠ sa každoročne uskutočňuje od 1.2. do 15.3.

  • poplatky za stravu na deň je 1,12 eur. A príspevok MŠ na mesiac 4,15 eur. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebeľovce.Platí sa vopred,najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca

 

 

Príspevok MŠ sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) rodič dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a prísp. k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

c)má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby,alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

d)nenavštevuje MŠ v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin

 

Príspevok ZRŠ platí sa polročne do pokladne 5eur.

 

Aktivity:Akcie na šk.rok 2011/2012

-vystúpenia detí v kultúrnom dome obce k mesiacu úcty k starším,mikuláš,fašiangy,deň matiek

-rozlúčka s predškolákmi

-MDD,športová olympiáda detí MŠ Poiplia

-beseda s príslušníkmi PZ s kynologickou ukážkou

-divadelné predstavenia detí ZŠ pre deti MŠ,vystúpenia kúzelníkov,divadelných hercov

-koncoročné výlety po dohode s rodičmi

Fotogaléria: prezentácia prác, aktivity

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Trebeľovce
  Základná škola Trebeľovce 21
 • 047/4398736

Fotogaléria